GABINETY ORTODONTYCZNE GOLARZ- NOSEK
Klauzula informacyjna

 

Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Ortodontyczny Agnieszka Golarz – Nosek przy ul. Kordylewskiego 1/3 w Krakowie.

 1. Sposób i zakres pozyskiwanych danych osobowych:

Dane osobowe pozyskujemy od osoby poprzez telefoniczne, pisemne lub osobiste zgłoszenie w naszej placówce. Dane osobowe są pozyskiwane w następującym zakresie:

 1. Dane identyfikacyjne
 2. Dane medyczne
 3. Dane w zakresie monitoringu wizyjnego
 4. Dane niezbędne do obsługi kadrowej i finansowo-księgowej
 5. Dane związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych (w szczególności COVID-19- wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała)

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przez nas przetwarzane:

 1. W przypadku pacjentów- w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia, a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, udzielenia świadczeń zdrowotnych, w celach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 2. W przypadku kandydatów do pracy- w zależności od wyrażonej zgody na potrzeby aktualnej rekrutacji lub aktualnej i przyszłych rekrutacji;
 3. W przypadku kontrahentów- w celach zawarcia i wykonania umowy, w celach archiwalnych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 4. W przypadku osób objętych monitoringiem wizyjnym- w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, oraz zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji.

 

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są, w szczególności, następujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 7. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u  ludzi;
 10. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych:

Dane osobowe mogą być, w określonym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom:

 1. Podmiotom wskazanym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
 2. Podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych usług medycznych;
 3. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności usługi informatyczne, cykliczne badania urządzeń medycznych, usługi kurierskie i pocztowe);
 4. Dostawcom usług finansowo- księgowych, prawnych i doradczych;
 5. Osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji;
 6. Podmiotom uprawnionym do zwalczania i przeciwdziałania zwalczania zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi.
 7. Podmiotom uprawnionym na podstawie innych szczegółowych przepisów prawa

 

 1. Przekazywane danych osobowych poza Unię Europejską:

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych:

Czas przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Korzystanie z naszych usług medycznych  jest dobrowolne. Jesteśmy jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która zawiera oznaczenie tożsamości pacjenta wraz z jego danymi osobowymi. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty i tym samym udzielenia świadczenia leczniczego. W związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), brak podania stosownych danych skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy na podstawie dodatkowej zgody to adres e-mail oraz numer telefonu. Ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia leczniczego, natomiast nie mamy możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o kolejnej wizycie, przesłania planu leczenia, możliwości przesłania wyników badań, zmiany terminu wizyty lub weryfikacji prawidłowości zleconych badań. Macie Państwo możliwość, w każdym momencie, do odwołania wyrażonej zgody dodatkowej.

 1. Przysługujące prawa:

Przysługuje Państwu prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt na adres [email protected] bądź bezpośredni kontakt w naszej placówce.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych, w przypadku nieprzestrzegania przez nas przepisów ochrony danych osobowych.

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: [email protected] , lub drogą pocztową na adres: Gabinet Ortodontyczny Agnieszka Golarz – Nosek; ul. Kordylewskiego 1/3; 31-542 Kraków.

 

Ostatnia aktualizacja 27.08.2020