Kraków 25 maja 2018

Informacja dla pacjenta
dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowny Pacjencie,

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Ortodontyczny Agnieszka Golarz – Nosek przy ul. Kordylewskiego 1/3 w Krakowie
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych:
 1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123 z  późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
 2. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
 3. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej  jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: [email protected], lub drogą pocztową na adres: Gabinet Ortodontyczny Agnieszka Golarz – Nosek; ul. Kordylewskiego 1/3; 31-542 Kraków